Všeobecné obchodní podmínky www.emim.cz

Úvodní ustanovení

 

Provozovatelem internetových stránek www.emim.cz jakož i dodavatelem - stranou prodávající je společnost Milan Kondrčík, se sídlem ul. Moravská 35, Hlučín, IČ 62356798, která v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., Autorský zákon vykonává majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám (dále jen 'Provozovatel'). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen 'Uživatel'). Případná smlouva vzniklá na základě objednávky je uzavřena pouze v českém jazyce.

Vymezení pojmů

Zákazníkem internetového obchodu www.emim.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.emim.cz lze podmínit poskytnutím osobních údajů Uživatele v rozsahu identifikace smluvní strany. Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb.. v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a od kliknutím potvrzující ikony souhlasí s tím, aby údaje v poskytnutém rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností Milan Kondrčík, jejíž údaje jsou uvedeny v "Úvodní ustanovení" těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním osobních údajů může správce v zákonném rozsahu pověřit třetí subjekt. Správce o uvedených podmínkách zpracování osobních dat informuje Uživatele a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné; že jako subjekt údajů má právo přístupu k údajům, má právo výše uvedený souhlas odvolat na adrese správce. V případě porušení svých práv se může obrátit nejen na příslušný Úřad a požadovat nápravu, ale také na ombudsmana společnosti na e-mailové adrese info@e-mim.cz . Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel zpracovává, může jej o to rovněž požádat na emailové adrese info@e-mim.cz nebo v sídle provozovatele.

 

Bezpečnost uživatelů

Uživatelé stránek při elektronické komunikaci s webovými stránkami Provozovatele nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez oprávnění Provozovatele.

 

Základní ujednání pro distanční smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb..


Objednání zboží a uzavření smlouvy

Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením v katalogu, nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například název zboží nebo jeho část. Zboží lze také vybrat s pomocí  operátora na informační lince +420 603 404 051. Při výběru zboží doporučujeme pozorně číst podrobný popis produktu a také název. Konfigurace shodného označení se může mírně lišit, stejně tak obrázky mohou někdy zobrazovat jeden typ z více konfigurací. Pokud si nebudete jisti s konfigurací, typem či vybavením produktu, kontaktujte nás na tel. čísle +420 603 404 051 nebo na emailu info@e-mim.cz .

Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení objednávky předchází ověření úplnosti objednávky a zadaných údajů. Budete-li mít zájem některou položku změnit, je možné tak učinit pomocí tlačítka Zpět. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování.  Tímto je uzavřena kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán neprodleně e-mail s akceptací objednávky.  Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je oprávněn v závislosti na specifických požadavcích zákazníka případně při vyprodání zásob objednávku neakceptovat.

 

Shoda s kupní smlouvou

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.emim.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Není-li produkt v době objednání skladem, může se jeho cena před dodáním změnit (v závislosti na změně kurzu měn). Na tuto změnu prodávající upozorní kupujícího před dodáním zboží. Nebude-li kupující se změnou ceny souhlasit, může objednávku zrušit a v případě platby předem mu budou peníze vráceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Platná faktura může být zaslána e-mailem nejpozději do 15 dnů od převzetí zboží (dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, §26, jde o elektronický daňový doklad s právně naprosto přípustnou formou). Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. - Dodací lhůta. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. 

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin, pokud není na webových stránkách www.emim.cz uvedeno jinak.

Varianty doručení zásilky (platí po celé ČR ) vč. služeb ceny:

Při objednávce zboží nad 3.000 s DPH je dopravné ZDARMA. Při objednávce zboží s celkovou hodnotou méně než 3.000 s DPH platí následující ceny.

Typy přepravy:

 • osobní odběr - (zdarma)

 • dodávka přepravní službou - 129 Kč vč. DPH

 • Zásilkovna- 89 Kč vč. DPH

Varianty úhrady:

 • platba předem - (zdarma)

 • dobírka (hotově při předání zboží) - (zdarma)

 • bankovním převodem oproti zálohové faktuře - (zdarma)

 

Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu úhrady objednávky z dobírky na zálohovou fakturu, je-li předmětem objednávky zboží dodatelné jen formou e-mailu (elektronické licence na SW, případně rozšíření záruky), stejně tak pokud se jedná o zboží, které je specifické a běžně se nenakupuje na sklad. Kupující bude o této skutečnosti předem informován, samozřejmě pokud s tímto nebude souhlasit, může ihned objednávku zrušit.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. V zájmu kupujícího doporučujeme překontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu vč. pečetí na zboží či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky se doporučuje kupujícímu sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem přepravního listu přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě, že již objednané zboží na základě závazné objednávky, která nebyla kupujícím včas stornována a toto zboží nebude u přepravce vyzvednuto, prodávající bude kontaktovat kupujícího, zdali si přeje zboží odeslat znovu. Pokud kupující bude mít o toto zboží zájem, dobírková částka bude navýšena o nové poštovné a balné a zásilka bude znovu odeslána. V případě, že nebude vyzvednuta ani druhá zásilka, nebo kupující nebude na snahu o kontakt po první zásilce reagovat, náleží prodávajícímu uhrazení nákladů poštovného a balného v příslušné výši. Kupující má na úhradu této částky 14 dnů, při jejím neuhrazení bude pohledávka postoupena právnímu vymáhání, což tuto částku může několikanásobně navýšit.

Osobní odběr objednaného zboží umožníme i třetí osobě za podmínky, že zákazník do polle "Poznámka k objednávce" uvede osobu, která bude zboží přebírat včetně čísla jejího občanského průkazu, kterým se při osobním odběru zboží tato osoba prokáže. Dále je nutno do objednávky uvést kontaktní údaj (telefonní číslo, e-mail), na který je možno zaslat informaci že zboží je připraveno k osobnímu odběru.

Osobní odběr je možno uskutečnit v pracovní dny v době od 17:00 do 19:00 hod. v sídle společnosti Milan Kondrčík na adrese Moravská 35, Hlučín. Mimo tuto dobu je možné dohoudnout i jiný čas předání zboží ale pouze domluvou na tel. č. +420 603 404 051.

 

Záruka a servis

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu na webových stránkách www.emim.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či tak stanoví zákon.

Místa, kde lze uplatnit reklamaci jsou:

 1. osobně v sídle společnosti Milan Kondrčík

 2. zasláním na adresu společnosti Milan Kondrčík, Moravská 35, Hlučín, 74801

V případě, že nevíte, jaký způsob reklamace bude pro Vás nejlepší a nejrychlejší, obraťte se prosím na naše reklamační techniky na e-mailu info@e-mim.cz nebo na naše klientské centrum na telefonu +420 603 404 051.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 1829 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. zasláním formuláře na e-mail info@e-mim.cz nebo na adresu Milan Kondrčík, Moravská 35, Hlučín, 74801 s uvedením čísla objednávky. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 14  dnů po odeslání oznámení o odstoupení a to buď fyzickým dodáním do sídla společnosti, nebo odesláním na adresu společnosti. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též  vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Bližší informace získáte na tel. lince +420 603 404 051.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Storno objednávky ze strany kupujícího

 • Jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. a VOP máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se zboží již vyprodalo. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Recyklace elektrozařízení

V souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“, který upravuje prevenci vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení s cílem snížení odpadu z těchto zařízení, podporuje opětovné použití a recyklaci užitého elektrozařízení s cílem předcházet možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví a ukládá povinnosti výrobcům, dovozcům, ale i prodejcům a držitelům elektroodpadu nebo elektrozařízení pocházejících z domácností mohou spotřebitelé likvidovat elektrozařízení pouze jeho předáním na místě určené ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, popř. přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat. Společnost Milan Kondrčík provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k ekologické likvidaci.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem. Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu 5 let. Takto archivovaná smlouva není přístupná.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014