Reklamační řád obchodu www.e-mim.cz

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi 'kupujícím' a společností Milan Kondrčík, provozovatelem stránek www.emim.cz ( dále jen 'prodávající ' ). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je předán prvnímu přepravci. Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.emim.cz.

Jako doklad o záruce (záruční list ) vystaví Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad ( faktura, prodejka - dále jen záruční list ) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky ( název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, ... ) na přání zákazníka. Záruční podmínky a reklamační řád platné a závazné, pokud v rámcové smlouvě, kupní smlouvě či v dodatku v těmto smlouvám či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

 

1. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, nejdříve však dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je podle zákona 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě ( ve sloupci záruka ).

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty ( 24 měsíců) a prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

 

2. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Zboží lze reklamovat:

  • osobně v sídle společnosti Milan Kondrčík.
  • zasláním na adresu společnosti Milan Kondrčík, Moravská 35, 74801 00, Hlučín

V případě, že nevíte jaký způsob reklamace bude pro Vás nejlepší a nejrychlejší, obraťte se prosím na naše reklamační techniky na e-mailu info@e-mim.cz nebo naše klientské centrum na telefonu +420 603 404 051.

2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží či služba v okamžiku jejich převzetí kupujícím. Nejde-li o zboží deklarované při prodeji jako zboží použité, odpovídá prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.

2.2. Reklamace bude zamítnuta v těchto případech :

  • při vadách materiálu, funkčních vadách, nebo vadách vzniklých při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.závadách  vzniklých špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou  nebo poškozením elektrostatickým výbojem.
  • při  poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Totéž platí v  případech nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW. při vadách vzniklých použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu, a na případné škody v důsledku toho vzniklé.
  • na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
  • v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.Porušení plomb či ochranných markantů bude považováno za neoprávněný zásah kupujícím, neprokáže-li kupující opak.

 

2.3. Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití. Kupující je srozuměn s faktem, že zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.

 

2.4. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, prodávajícím neschválenými, komponenty, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případy omezené funkčnosti aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost.

Shora uvedené podmínky poskytování záruk je kupující povinen promítnout do svého smluvního vztahu vůči svým zákazníkům.

 

3. Doprava a zasílání

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce s příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.

3.1. V případě, že kupující reklamuje zboží na dálku(přepravní společností) musí vadné zboží na reklamaci zaslat  na adresu společnosti Milan Kondrčík. Balík musí být označen viditelně 'REKLAMACE' a musí obsahovat:

  • Reklamované zboží ( vč. kompletního příslušenství )
  • kopii nákupního dokladu ( případně Dodací a záruční list ),
  • podrobný popis závady včetně požadavku na způsob vyřízení reklamace
  • kontaktní údaje kupujícího ( zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail ).

 Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího (na dobírku), nebude přijato. Kupující má nárok na úhradu nákladu spojených s uplatněním reklamace a to u prodávajícího  Zpáteční cestu ( po vyřízení oprávněné reklamace ) hradí prodávající. Reklamované zboží je nutné dobře zabalit, případně pojistit proti ztrátě, prodávající nezodpovídá za mechanické poškození zboží vzniklé nedostatečným zabalením (např. zabalením mp3 přehrávače do bublinkové fólie vzniká nebezpečí promáčknutí displeje) a pokud přijde zboží mechanicky poškozené, nevztahuje se na něj záruka a bude vráceno. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

3.2. Je-li zboží vadné ihned po dodání a kupující reklamaci uplatní do 2 dnů od převzetí a pokud to charakter zboží a vady umožní, bude oprávněná reklamace vyřízena 'na počkání' výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna fyzickým stavem zboží na skladě. Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené ( prasklý kryt monitoru atd. ), musí kupující vadu reklamovat do 3 pracovních dní od převzetí. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu ( reklamačním protokolu ) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku ( pokud výrobek sériové číslo má ).

 

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové, Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat ). V případě nemožností vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností. Reklamace zboží prodávajícího vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu uvedenou v Reklamačním protokolu (doba mezi datem přijetí reklamace a datem ukončení reklamace). Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, počíná záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.